Referenslista för boken VATTEN – LAND

Anton Flentzberg, Offerkällor och trefaldighetskällor, Ingår i: Fataburen: Kulturhistorisk tidskrift, Stockholm: Nordiska museets förlag, 1909, s. 65-84

K. Bishop, I. Buffam, M. Erlandsson, J. Fölster, H. Laudon, J. Seibert and J. Temnerud, Aqua Incognita: the unknown headwaters, HYDROLOGICAL PROCESSES Hydrol. Process. (2008)

 Per-Anders Esseen Anders Glimskär Göran Ståhl ,Linjära landskapselement i Sverige: skattningar från 2003 års NILS-data.,  Arbetsrapport 127 2004, SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET ISSN 1401-1204, Institutionen för skoglig resurshushållning ISRN SLU-SRG–AR–127—SE

Frida Eklund, Regional vattenförsörjningsplan för Gotlands län, Diarienummer: 537-573-17, Länsstyrelsen i Gotlands län 2018

J. Alexander Himmerlöv, En saga om en ekokritisk saga – Ett ekokritiskt och zookritiskt närstudium av Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga. Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2012

Erland Lagerroth, Landskap och natur i GÖSTA BERLINGS SAGA och NILS HOLGERSSON, Bonniers Stockholm 1958.  AKADEMISK AVHANDLING

FAKTA SKOG 6 2006 Om forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet,

Effekter av gallring på transpiration och kolupptag i en typisk svensk blandskog

Josef Källgården, Snow distribution in a mountainous region. A remote sensing study. SMHI. No 86, 2001,

Maja Brandt, SMHI  Nr 7, 1986 AREELLA SNÖSTUDIER

Allmänt vatten – ett grumligt ämne, Lantmäteriet, lm-rapport-2012-1

Eva Jakobsson, Ditching from water system perspective. Draining the Swedish water landscape 1200-1900, Water History DOI 10.1007/s12685-013-0089-8, Springer Science and business, 2013

Eva Jakobsson, Industrialisering av älvar – studier kring svensk vattenkraftsutbyggnad 1900-1918, Historiska Institutionen, Göteborgs Universitet. ISSN 1100-6781

Beata Losman. Förvaltningshistorik, Riksarkivet. https://forvaltningshistorik.riksarkivet.se/Index.htm

Gönczi, Adam P. ; Henricsson, Jan ; Sjöberg, Göran ; Berndtsson, Olle, Fiskevård i älvmagasin: slutrapport från FÅK. Del 1, [Sötvattenslaboratoriet] 1986.

Donald Worster, Rivers of Empire – Water, Aridity, and the Growth of the American West

ERIC FESTIN,  Sveriges Natur. Svenska Naturskyddsföreningens årsskrift 1922 Fridlysning av Bjurälvdalens karstlandskap och återinplantering av bävern

ERIC FESTIN,  Sveriges Natur. Svenska Naturskyddsföreningens årsskrift 1923 Den första återinplanteringen av bävern

Judit Grein, Bävergäll En historisk studie av bävergäll inom svensk läkekonst, Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, 2016

Håkan Tunón, Acetylsalicylsyra – 500 år?  Farmacihistoriska Sällskapets tidskrift “Unicornis” nr 1 1993

Tomas Persson, Bäverns reinkarnation i Jamtland och gällens betydelse, Jamtlands Tidning 1/1999, årg. 28

Willby NJ, Law A, Levanoni O, Foster G, Ecke F. 2018 Rewilding wetlands: beaver as agents of within-habitat heterogeneity and the responses of contrasting biota. Phil. Trans. R. Soc. B 373: 20170444.

Törnblom J, Henrikson L, Angelstam P, Sjöberg G, Hartman G, Bävern en nyckelart i vattenförvaltningen, Faktaskog nr 10, 2008

Frauke Ecke, Oded Levanoni, Joachim Audet, Peter Carlson, Karin Eklöf, Göran Hartman, Brendan McKie2, José Ledesma , Joel Segersten, Amélie Truchy and Martyn Futter, Meta-analysis of environmental effects of beaver in relation to artificial dams, Environmental Research. Letters 12 (2017) 113002

Göran Hartman, Bävern fortsätter att öka, Sverige Lantbruksuniversitet, Faktaskog nr 23, 1996 Olgirda Belova, Göran Sjöberg, Frauke Ecke, Elve Lode, Daniel Thorell, Förvaltning av bäver i Östersjöregionen, WAMBAF https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/

Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken (latin: Historia de gentibus septentrionalibus),1555

Peter Schenling, Vepsernas täta kontakter med volgabulgarerna enligt bl.a. tre arabiska källor ca 920-1162, Uppsats i kursen Bagdad Bysans Birka. Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Stockholms universitet

Dolly Jørgensen, Bävern – utrotad och återinplanterad, Jämten 2022 – Jakt och natur

Eva Jakobsson, Narratives about the river and the dam. Some reflections on how historians perceive the harnessed river, From Technological society – multidisciplinary and long-time perspectives, Seminarrapport Utstein Kloster 2008

Haugaland Akademi Jenny Jewert, Forskning och Framsteg,6/2014,  Den nya striden om vattenkraften

Erik Degerman, Olle Calles, Ingemar Näslund och Håkan Wickström Påverkan på strömlevande fisk av anlagda lugnvatten, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:15

Ellen Wohl, Virtual Rivers: Understanding Historical Human Impacts to Rivers in the Context of Restoration In press, Ecology and Society, 1/05

Skogens vatten

Tre sjöar – ett projekt, Länsstyrelsen Jämtlands län, 2019

Three lakes, Länsstyrelsen Jämtlands län, 2017

Hjalmar Laudon, Skydd av skogens vatten, eller femtio nyanser av brunt, SLU, power point, Vattendagarna

Den levande skogsbäcken, Världsnaturfonden, Fakta 2011

Ursula Zinko, Strandzoner längs skogsvattendrag, Landskapsekologigruppen, Uminova Science Park, Umeå, Världsnaturfonden 2005

Målbilder för god skogstillsyn, Dikning och Skyddsdikning, Skogsstyrelsen

Emma S. Kritzberg , Eliza Maher Hasselquist, Martin Skerlep, Stefan Löfgren, Olle Olsson, Johanna Stadmark, Salar Valinia, Lars-Anders Hansson, Hjalmar Laudon Browning of freshwaters: Consequences to ecosystem services, underlying drivers, and potential mitigation measures, , AMBIO 2019

Megan L. Fork, Ryan A. Sponseller, and Hjalmar Laudon, Changing Source‐Transport Dynamics Drive Differential Browning Trends in a Boreal Stream Network

Hans Oscarsson m.fl., En liten bok om vatten, Vattenmyndigheten Västerhavets vattendistrikt, 2011

Ingrid Wesström, Anders Hargeby och Karin Tonderski, Miljökonsekvenser av markavvattning och Dikesrensning – En kunskapssammanställning, Rapport 6777 • juni 2017, Naturvårdsverket

Sjöar blir mindre bruna om lövskog får ersätta barrskog Artikel från Lunds universitet 26 augusti, 2019

Emma S. Kritzberg , Eliza Maher Hasselquist, Martin Skerlep, Stefan Löfgren, Olle Olsson, Johanna Stadmark, Salar Valinia, Lars-Anders Hansson, Hjalmar Laudon,  Browning of freshwaters: Consequences to ecosystem services, underlying drivers, and potential mitigation measures, Ambio, July 2019

Michael Löfroth, Våtmarkerna och deras betydelse, Naturvårdsverket 1991, ISBN 91-620-3824-9

Vatten och klimat

Anna Eklund, Katarina Stensen, Ghasem Alavi, Karin Jacobsson, Sveriges stora sjöar idag och i framtiden Klimatets påverkan på Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Kunskapssammanställning februari 2018.

Lars Nyberg, Mariele Evers, Margareta Dahlström & Andreas Pettersson (2014)

Sustainability aspects of water regulation and flood risk reduction in Lake Vänern, Aquatic Ecosystem Health & Management, 17:4, 331-340

Björn Kinsten, GLACIALRELIKTA KRÄFTDJUR I MÄLAREN, VÄNERN OCH VÄTTERN 2019, Vätterns vattenvårdsförbund 2020

Mälaren om 100 år Anpassning till ett förändrat klimat – förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden, Länsstyrelserna Rapportnummer 2011:8

Ringar på vattnet

Riksarkivet, förvaltningshistorik: FISKE OCH VATTENBRUK https://forvaltningshistorik.riksarkivet.se/

Landin, Bo, Om träd kunde gråta, Prisma Förlag 1986

Ekman, Henrik, Naturen vi ärvde – en miljöresa från tyst vår till het sommar, Norstedts förlag, 2021

Degerman, E., Almer, B. & K. Höglind, 1999. Västkustens laxåar. Fiskeriverket Information 1999:9, 156 s.